Copyright 2022 - Custom text here

    แบบคำร้องเรียน

    แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

    รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2562

    คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์

รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรม ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน 2563

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ