Copyright 2022 - Custom text here

คำสั่งและประกาศ อบต.

เรื่อง

ประเภท

 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

คำสั่ง

 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

คำสั่ง

คำสั่งมอบอำนาจของนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2558

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561

คำสั่ง

ประกาศการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ

ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ปีงบประมาณ 2560

ประกาศ

ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ปีงบประมาณ 2561

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ปี งบประมาณ 2562

คำสั่ง

คำสั่งคณะกรรมการศูนยืบริการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ ปีงบประมาณ 2562

คำสั่ง

ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ ปี งบประมาณ 2562

ประกาศ

ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ ปีงบประมาณ 2560

ประกาศ

การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำนงในตำแหน่งที่ว่าง ประกาศ
   

คำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

คำสั่งแบ่งงาน  กองช่าง

คำสั่งแบ่งงาน กองการศึกษา

คำสั่งมอบหมายงาน กองคลัง

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ สำนักปลัด

คำสั่งปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งรักษาราชการแทน

มอบหมายงานให้รองปลัด

คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชแทนปลัด